Strona główna / Polityka prywatnościPolityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.DAGRASSO.PL

Spis treści

  §1 Definicje

  1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:
   1. "Serwis" - strona internetowa zrealizowana w technologii PWA (Progressive Web Apps) dostępna pod adresem URL https://www.dagrasso.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem której świadczone są Usługi;
   2. "Operator" - właściciel Serwisu: "DA GRASSO" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270637, NIP 732-20-66-445, REGON 100289641;
   3. "Posiłki” - posiłki, napoje oraz inne artykuły lub usługi znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauracji;
   4. "Restauracja" – restauracja „DA GRASSO” prowadzona przez Franczyzobiorcę Da Grasso;
   5. "Franczyzobiorca Da Grasso" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca we własnym zakresie, na mocy odrębnej umowy z Operatorem, usługi sprzedaży oraz usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie;
   6. "Umowa sprzedaży" - umowa sprzedaży Posiłków (obejmująca także, o ile taki będzie wybór Użytkownika, usługę dostawy Posiłków) zawierana pomiędzy Franczyzobiorcą Da Grasso a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu.
   7. "Usługi" ("Usługa") - usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające w szczególności na zapewnieniu możliwości wyświetlania zawartości Serwisu, korzystania z szeregu jego funkcjonalności, w tym zakładania i utrzymywania Konta, składania Zamówień i zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży z Franczyzobiorcami Da Grasso;
   8. "Użytkownik" - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
   9. "Zamówienie" - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Franczyzobiorcy Da Grasso za pośrednictwem Serwisu;
   10. "Konto" – konto Użytkownika założone w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie,
   11. "Regulamin" – regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://dagrasso.pl/regulamin;
   12. "Dane osobowe" - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   13. "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.
  2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników, w szczególności składających Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, dokonujących jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, zgłaszających reklamacje, uwagi i opinie dotyczące Serwisu, Zamówień lub Umów sprzedaży, a także zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek innym celu (np. zapytania, komentarze itd.).

  §2 Administratorzy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji

  1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży przetwarzane są także przez poszczególnych Franczyzobiorców Da Grasso, którzy są odrębnymi administratorami tych danych w rozumieniu RODO. Użytkownik otrzymuje szczegółowe dane Franczyzobiorcy Da Grasso (w tym dane kontaktowe), będącego administratorem danych osobowych Użytkownika w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy sprzedaży, w e-mailu potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.

  §3 Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora

  1. Operator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   • Dane identyfikacyjne wymagane do wykonania Usługi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, wybraną formę płatności, a także inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika;
   • Dane Użytkowników posiadających Konto w Serwisie: adres e-mail, historia zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika zalogowanego do Konta, przyznane nagrody i kupony, inne dane podane przez Użytkownika, w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adresy dostawy, ulubione dania;
   • Dane dotyczące Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu i treści zawieranych za jego pośrednictwem Umów sprzedaży;
   • Dane techniczne: adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, typ urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik;
   • Dane o lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wyłącznie za jego zgodą);
   • Dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, np. czas spędzony na stronie internetowej Serwisu, produkty dodane do koszyka;
   • Inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, np. w związku ze zgłoszoną reklamacją, skargą, uwagami lub opiniami dotyczącymi Serwisu, Zamówień i Umów sprzedaży.
  2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
   • w celu wykonywania Usług i rozpatrywania dotyczących ich reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem;
   • w celu utworzenia i utrzymywania Konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem;
   • w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso (z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji i podanego przez Użytkownika numeru telefonu i/lub adresu e-mail), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na marketing bezpośredni poprzez wskazany przez Użytkownika kanał komunikacji;
   • w celu rozpoznania zgłoszonych przez Użytkownika skarg, uwag, opinii, sugestii - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso, jakim jest ustosunkowanie się do zgłaszanych przez Użytkowników uwag, opinii i sugestii dotyczących funkcjonowania Serwisu, Zamówień oraz zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży;
   • w celu odpowiedzi na zapytania i korespondencję kierowaną przez Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso, jakim jest ustosunkowanie się do zapytań i korespondencji kierowanej przez Użytkowników, a dotyczącej Operatora lub Franczyzobiorców Da Grasso oraz oferowanych przez nich towarów oraz usług;
   • w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jakim jest poprawianie funkcjonalności Serwisu i dostosowanie go do preferencji Użytkowników w związku z udzieloną przez Użytkownika zgodą na zastosowanie analitycznych i funkcjonalnych plików cookies;
   • w razie konieczności, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez Użytkowników wobec Operatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w przypadku ich zgłoszenia przez Użytkowników;
   • w razie konieczności, w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu lub z Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora lub Franczyzobiorców Da Grasso, jakim jest wyjaśnienie przypadków niedozwolonego lub niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu lub Usług;
   • w przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji wiążących Operatora obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzane są przez Operatora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
   • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadku otrzymania sprzeciwu Użytkownika Operator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika we wskazanym celu;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Operatora danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub osób trzecich;
   • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy Operator przetwarza je na podstawie zgody Użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Operatora poprzez Serwis będą wyłącznie upoważnieni podwykonawcy Operatora, np. świadczący usługi obsługi płatności, wsparcia IT, obsługi klienta, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być również Franczyzobiorcy Da Grasso w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
  5. Operator nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora przez następujący okres czasu, po upływie którego zostaną usunięte lub nieodwracalnie zanonimizowane:
   • w celu wykonywania Usług i rozpatrywania dotyczących ich reklamacji: przez okres 90 dni od daty wykonania Usługi;
   • w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji: przez czas trwania procedury rozpatrywania reklamacji i 90 dni od daty jej zakończenia;
   • w celu utworzenia i utrzymywania Konta: do czasu usunięcia Konta w Serwisie (nie dotyczy danych samodzielnie wpisywanych przez Użytkownika, które mogą być przez niego usuwane w każdym czasie: adresów zamówień, ulubionych dań, imienia, nazwiska, numeru telefonu);
   • w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Operatora oraz Franczyzobiorców Da Grasso: do czasu otrzymania sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych w tym celu lub otrzymania żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub przez stronę trzecią: co do zasady przez okres 90 dni od daty wykonania Usługi, jednak nie dłużej niż do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ww. celu; Operator zaprzestanie w takim przypadku dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Operatora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Operatorowi do realizacji uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa lub ustalenia, dochodzenia lub obrony zgłoszonych roszczeń;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie jego dobrowolnej zgody: do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu wykonania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych (np. obowiązku przechowywania faktur VAT): przez okres wynikający z mających zastosowanie przepisów prawa.
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych w oznaczonych przez Operatora przypadkach (oznaczonych słowem „wymagane” lub z użyciem innego równoważnego, jednoznacznego symbolu lub sformułowania) może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu.

  §4 Przetwarzanie danych osobowych przez Franczyzobiorców Da Grasso

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez poszczególnych Franczyzobiorców Da Grasso będących stronami Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu w następujących celach:
   • w celu wykonania Umowy sprzedaży i rozpatrywania dotyczących jej reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem;
   • w celu rozpoznania zgłoszonych przez Użytkownika skarg, uwag, opinii, sugestii - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Franczyzobiorcy Da Grasso, jakim jest ustosunkowanie się do zgłaszanych przez Użytkowników uwag, opinii i sugestii dotyczących Zamówień oraz zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży;
   • w celu odpowiedzi na zapytania i korespondencję kierowaną przez Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Franczyzobiorcy Da Grasso oraz Operatora, jakim jest ustosunkowanie się do zapytań i korespondencji kierowanej przez Użytkowników, a dotyczącej Operatora lub Franczyzobiorców Da Grasso oraz oferowanych przez nich towarów oraz usług;
   • w razie konieczności, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez Użytkowników– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Franczyzobiorcy Da Grasso jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w przypadku ich zgłoszenia przez Użytkowników;
   • w przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Franczyzobiorca Da Grasso przetwarza dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji wiążących go obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  2. Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzane są przez Franczyzobiorców Da Grasso, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Franczyzobiorcę Da Grasso danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Franczyzobiorcy Da Grasso; W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, Franczyzobiorca Da Grasso zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Franczyzobiorcy Da Grasso ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Franczyzobiorcy Da Grasso do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
   • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
  3. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Franczyzobiorcę Da Grasso poprzez Serwis będą upoważnieni podwykonawcy Franczyzobiorcy Da Grasso, np. świadczący usługi dowozu Posiłków, wsparcia IT. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników może być również Operator w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Franczyzobiorcę Da Grasso.
  4. Franczyzobiorca Da Grasso nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Franczyzobiorcę Da Grasso przez następujący okres czasu, po upływie którego zostaną usunięte lub nieodwracalnie zanonimizowane:
   • w celu zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży i rozpatrywania dotyczących jej reklamacji: przez okres 90 dni od daty wykonania Umowy sprzedaży;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Franczyzobiorcę Da Grasso lub przez stronę trzecią: co do zasady przez okres 90 dni od daty wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż do czasu do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; Franczyzobiorca Da Grasso zaprzestanie w takim przypadku dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Franczyzobiorcy Da Grasso do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie jego dobrowolnej zgody: do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu wykonania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych (np. obowiązku przechowywania faktur VAT): przez okres wynikający z mających zastosowanie przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych w oznaczonych przez Operatora przypadkach (oznaczonych słowem „wymagane” lub z użyciem innego równoważnego, jednoznacznego symbolu lub sformułowania) może uniemożliwić zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży z Franczyzobiorcą Da Grasso.

  §5 Pliki cookies oraz inne technologie

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających z Serwisu. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.
  2. Serwis stosuje pliki cookies w następujących celach:
   • za zgodą Użytkownika – w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • za zgodą Użytkownika - w celu dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań danej osoby;
   • za zgodą Użytkownika - w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają Operatorowi zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji może być utrata dostępu do niektórych usług lub funkcjonalności Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z nich.
  4. Operator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
  5. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz za zgodą Użytkownika – w celach statystycznych.
  6. Operator rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego osoby korzystają z Serwisu.

  §6 Kontakt w sprawie zasad ochrony danych osobowych

  Wszelkie żądania, pytania, sugestie lub wątpliwości w zakresie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu oraz innych spraw związanych z ochroną danych osobowych można zgłaszać wysyłając e-mail na adres ado@dagrasso.pl

  §7 Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności

  Niniejsza polityka prywatności może być w razie potrzeby zmieniana i aktualizowana, w szczególności w przypadku wdrożenia nowych funkcjonalności Serwisu lub zmiany mających zastosowanie do niniejszej polityki prywatności przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  Wszelkie zmiany polityki prywatności wdrażane będą przez Operatora w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.