Polityka prywatności serwisu www.dagrasso.pl

§ 1 Dane osobowe

1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem www.dagrasso.pl.
2. Niniejsze zasady prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
a. Użytkowników składających Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz
b. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.)
3. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży przetwarzane są przez Restauratora będącego stroną Umowy sprzedaży, który jest administratorem tych danych w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.
5. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach Serwisu przetwarzane są:
a. przez Operatora w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;
b. przez Restauratora będącego stroną Umowy sprzedaży z Użytkownikiem w zakresie realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy. W tym celu Operator przekazuje dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do wykonania złożonego przez Użytkownika Zamówienia konkretnym Restauratorom. Takie działanie jest niezbędne dla właściwego wykonania Umowy sprzedaży;
c. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora również w celu przekazywania informacji o Operatorze, Restauratorach, Serwisie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
6. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Użytkownikami, przetwarzane są przez Operatora w celu:
a. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Użytkowników,
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu.
8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Operatorem lub właściwym Restauratorem będącym administratorem danych.
9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
10. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub tej osoby.
11. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator danych stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych.
12. Podjęte przez Administratora danych działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik lub inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

§ 2 Pliki cookies oraz inne technologie

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.
2. Serwis stosuje pliki cookies w następujących celach:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań użytkownika;
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Operator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Operator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego.
4. Serwis informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
5. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
6. Operator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego użytkownik będzie korzystać z Serwisu.
7. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: dagrasso@dagrasso.pl