Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Da Grasso Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, Al. Jana Pawła II 18 lok. 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000270637;
2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres ado@dagrasso.pl lub dzwoniąc do nas pod numer 509 910 000 Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;;
3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ skierowałeś do nas zapytanie drogą telefoniczną lub e-mailową – wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Ci oferty, jeśli poprosiłeś nas o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;;
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.;
5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;;
6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. ;
7. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom. ;
8. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy, jeśli będzie to niezbędne w związku z Twoim zapytaniem;;
9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;;
10. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Twoim zapytaniem do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Twoje zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Twojego zapytania.;